Make your own free website on Tripod.com
  MỤC LỤC ĐỀ TÀI KINH TẾ CHÍNH TRỊ
1 Những vấn đề công nghiệp hoá - hiện đại hoá
2 Cố phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam
3 Những vấn đề cơ bản về công nghiệp hoá - hiện đại hoá
4 Vận dụng những kiến thức dă học để giải thích tại sao các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa thường xuyên quan tâm giảm hao phí lao động cá biệt của ḿnh xuống mức thấp hơn hao phí lao động xă hội cần thiết.
5 Lư luận của Các Mác- Lê Nin  về nền kinh tế thị trường .
6 Tăng cường vai tṛ nền kinh tế nhà nước là nhân tố quan trọng để h́nh thành và hoàn thiện cơ chế quản lư kinh tế mới của nước ta hiện nay.
7 Nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay.
8 Vai tṛ quản lư kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường- định hướng XHCN
9 Phân tích lư thuyết về tuần hoàn và chu chuyển tư bản , ư nghĩa thực tiễn rút ra khi nghiên cứu lư thuyết này đối với việc quản lư các doanh nghiệp của nước ta khi chuyển sang kinh tế thị trường có sự quản lư của nhà nước theo định hướng XHCN
10 Những vấn đề cơ bản về công nghiệp hoá hiện đại hoá ở viêt nam.
11 Công ty cổ phần và vấn đề cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở việt nam
12 Cơ sở lư luận của Mac _ Lê nin về kinh tế thị trường và sự vận động của nó ở nước ta để xây dựng kinht tế thị trường - định hướng XHCN
13 Lư luận của LêNin về CNTBNN trong thời kỳ quá độ lện chủ nghĩa xă hội và sự vận dụng lư luận đó ở việt nam hiện nay (ĐỀ 1)
14 Lư luận của LêNin về CNTBNN trong thời kỳ quá độ lện chủ nghĩa xă hội và sự vận dụng lư luận đó ở việt nam hiện nay (ĐỀ 2)
15 Lư luận của LêNin về CNTBNN trong thời kỳ quá độ lện chủ nghĩa xă hội và sự vận dụng lư luận đó ở việt nam hiện nay ( ĐỀ 3)
16 Một số vấn đề cơ bản khác về lợi nhận và vai tṛ của lợi nhận trong nền kinh tế thị trường
17 Vai tṛ quan trọng của nhà nước trong nền kinh tế thị trường
18 Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước khó khăn và giải pháp
19 Vai tṛ của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay
20 Bản chất và vai tṛ của lợi nhuận
21 Mối quan hệ biện chứng giữa kinh tế và chính trị trong giai đoạn Cách Mang ở nước ta hiện nay
22 Tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách để thúc đẩy sự phát triển của thành phần kinh tế tư nhân ở nước ta
23 Cơ sở lư luân và quy luật giá trị của kinh tế thị trường và nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay
24 Quy luật giá trị và vai tṛ của nó trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay
25 Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế ở việt nam ( toàn cầu hoá kinh tế)
26 Nội dung công nghiệp hoá hiện đại hoá ở nước ta hiện nay
27 Công nghiệp hoá hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân nhiệp vụ trung tâm trong suốt thời ḱ nên CNXH ở nước ta
28 Vận dụng h́nh thái kinh tế xă hội để chứng minh tính tất yếu của sự lựa chọn và kiên định con đường XHCN ở Viêt Nam
29 Sử dụng chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát
30 Thực trạng nền sản xuât và buôn bán hàn giả ở việt nam thời gian qua
31 Thực trạng khoa học công nghệ việt nam
32 Một số vấn đề thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm phát triển công nghiệp ở nước ta
33 Giá trị thặng dư các h́nh thức biểu hiện giá trị thặng dư
34 Vận dụng lư luận học thuyết h́nh thái kinh tế xă hội vào sự nghiệp công nghiệp hoá  hiện đại hóa ở việt nam
35 Lạm phát ở viêt nam - thực trạng và đặc trưng
36 Vai tṛ của lợi nhận trong nền kinh tế thị trường
37 Nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xă hội chủ nghĩa ở nước ta thực trạng và một số giải pháp
38 Nguyên nhân suy thoái nền kinh tế nhật bản những năm 1990
39 Vận dụng lư luận giá trị sức lao động để cứng minh căn cứ khoa học việc đẩy mạnh CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn của đảng và tŕnh bày những nội dung chính của đường lối này
40 Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và tŕnh độ của lực lượng sản xuất ở việt nam hiện nay
41 Hiệu quả kinh tế môi trường trong việc tái chế giấy vụn ở làng dương -phong khê - yên phong -Bắc Ninh
42 Chứng minh rằng các nhà kinh tế chính trị thuộc trường phái cổ điển anh ( w.petty, a.smith, d.ricardo) là các bậc tiền bối cả trong lĩnh cực kinh tế chính trị học
43 Một số vấn đề về quá tŕnh tái sản xuất củ xă hội tư bản và vận dụng nó vào thực tế hiện nay
44 Nguôn gốc bản chất và vai tṛ của nó trong nền kinh tế thị trường
45 Mối quan hệ tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xă hội và vận dụng mối quan hệ này ở việt nam
46 Phê phá quan điểm cho rằng việt nam không có nền kinh tế thị trường
47 Giá trị thặng dư ḥn đá tảng của học thuyết Mác
48 Một số đề xuất phát triển kinh tế hộ theo hướng sản xuất hàng hoá
49 Những vấn đề lư luận về tích luỹ tư bản ở việt nam hiện nay
50 Vận dụng lư luận về tích luỹ tư bản vào thực tiễn ở Việt Nam
51 Học thuyết tuần hoàn và chu chuyển tư bản và sự vần dụng nó vào nền kinh tế trong thời kỳ quá độ ở nước ta
52 Những giải pháp đẩy nhanh cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước
53 Vai tṛ của nhà nước đối với CNH-HĐH ở nước ta
54 Quy luật giá trị và vai tṛ của nó trong nền kinh tế thị trường ở nước ta
55 Giá trị thặng dư
56 Vận dụng lư luận địa tô để chứng minh Nhà nước ta giao quyền sử dụng đất lâu dài cho nông dân là có cơ sở khoa học
57 Công ty cổ phần và thị trường chứng khoán trong quá tŕnh phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay
58 Cơ chế thị trường có sự quản lư của nhà nước theo định hướng XHCN
59 Nguồn lực con người trong công nghiệp hóa hiện đại hoá ở việt nam
60 Sự h́nh thành và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xă hội chủ nghia ở việt nam
61 " Quy luật QHSX phù hợp với tính chất và tŕnh độ của LLSX"
62 Lợi nhận các biện pháp tăng lợi nhuận của công ty bánh kẹo Thái Hoà Hưng
63 Qua ba phương thức sản xuất trước cntb, chứng minh quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tŕnh độ phát triển của lực lượng sản xuất ( lấy thực tiễn lịch sử để chướng minh vận dụng điều kiện này của việt nam
64 Bằng những phân tích về ba giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản trong công nghiệp chứng minh rằng hiệp tác giản đơn là một bước tiến về tổ chức sản xuất công trường  thủ công chuẩn bị tạo điều kiện cho sự ra đời của giai đoạn công nghiệp cơ khí, đại công nghiệp cơ khí là cơ sơ và vật chất đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của phương thức sản xuât tư bản chủ nghia. 
65 Lợi nhuận một số giải pháp chủ yếu góp phần tăng lợi nhuận công ty xây dựng số 9 VINACONCO9
66 Các biện pháp thúc đẩy cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
67 Biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá việt nam trên thị trương quốc tế
68 Cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước dịnh hướng xã hội chủ nghĩa
69 Cơ chiế thị trường có sự quản lý của nhà nước
70 Cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước dịnh hướng xã hội chủ nghĩa
71 Đổi mới các doanh nghiệp nhà nước
72 Khoa học công nghệ
73 Kinh nghiệp chuyển dịnh cơ cấu của nước trơng khu vực và vận dụng vào việt nam
74 Chuyển dịch cơ cấu nghành nghề theo hướng CNH-HDH
75 Lý lận về giá trị thặng dư
76 Lý luận về giá trị của mác và vai trò của nó trong nền kinh tế nước ta
77 Một số biện phá thu hút vốn đầu tư trược tiếp nước ngoài vào việt nam trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiệ đại hoá
66
   
 

Bạn đă t́m được đề tài phù hợp cho ḿnh ??? 

Liên hệ Mobile 0904.392.180